miércoles, julio 18, 2007

1er. Ple de la Era Sebastià Homs: irregularitats, carències democràtiques i il•legalitats

http://viladecavalls-francisco.blogspot.com/2007/07/1er-ple-de-la-era-sebasti-homs.html
El Ple extraordinari del dijous 12 de juliol de 2007, sense dubtes passarà a l’historia política local del poble, per moltes coses, entre altres, les escasses o nul·les garanties democràtiques que va tenir l’oposició pel desenvolupament de la seva tasca.
L’ordre del dia de 31 punts, va arribar el 6 de juliol a la tarda, el mateix dia de la signatura del secretari, i cap dels punts de l’ordre del dia s’havien tractat amb l’alcalde, ja que des de les eleccions fins al moment del Ple, no va existir cap reunió de cap tipus, ni trucades ni res. Des de el 27 de maig fins al 12 de juliol el silenci, trencat només per les actuacions de revenja de l’alcalde que sortien a la premsa comarcal.
L’ambient i les consignes dels governants municipals es poden resumir amb “a l’oposició ni aigua”, ja que curiosament el dissabte 7 de juliol, ja era Festa major, el diumenge 8 també, i el dilluns 9, la mateixa cosa, així que el primer dia hàbil per consultar la documentació va ser el dimarts 10. Però el camí de pedres només començava.
Certament havia documentació del Ple ha disposició dels regidors, però no tota la documentació, ni totes les propostes, quan la qüestió està perfectament recollida al DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, al Capítol 1, Article 164.1 “Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció. 164.2 b) “Es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals són membres.”
Mes concretament a l’article 98, apartat b, entre altres coses diu.., ”La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha de servir de base per al debat i, si s’escau, la votació, ha d’ésser a disposició dels regidors en la secretaria de la corporació abans de l’expedició de la convocatòria.”
A la tarda, a les 18 hores, hi era la reunió mal anomenada de portaveus, ja que no podia ser Junta de Portaveus oficial, perquè precisament a l’ordre del dia , punt 5, figurava “Proposta d’acord sobre la constitució dels grups politics municipals i nomenament dels seus portaveus”. Es evident dons que el títol de la reunió no tenia cap caràcter determinant, i molt menys es pot al·ludir al supòsit de que si bé no hi eren constituïts el Grups Municipals, si ho estaven els portaveus; com es veuria al Ple, a les instancies dels divers Grups Municipals sol·licitant la constitució, nomes els socialistes concretaven el nom del portaveu.
El fet barroer, lamentable i estúpid de la suspensió de la reunió per l’alcalde Sebastià Homs, sense tenir en compte els drets de l’oposició i la funció de l’òrgan, essencialment de representació política, però recollit a l’ordenament jurídic de aplicació local, la carència de sentit comú, la airada reacció de l’alcalde no tenia justificació formal., li agradés o no la presencia dels dos representants de IC-V.
Menys sentit te quan encara no havia el portaveu socialista, que sí estava designat, i que a les 18 hores i tres minuts va arribar, va trucar i va trobar-se amb la resta de representants polítics que sortien de l’ajuntament. Al representant del PSC, l’alcalde no li va donar possibilitats, ni explicacions..
La situació documental va millorar una mica el mateix dia del Ple, el 12, però sense arribar mai a tenir el dossier ordinari dels temes i les propostes de l’ordre del dia, com es norma; on queda pales tota aquesta anormalitat es al mail que davant de les carències s’envia des de l’ajuntament a tots els regidors del Consistori, a les 13.40 hores, amb una presentació que textualment deia “Al efecte que disposeu de tota la informació que es tractarà en el Ple extraordinari d’avui us adjunto arxiu amb una preacta on consten redactades totes les propostes de l’ordre del dia.” Faltaven nomes 5 hores pel començament del Ple.
Del transcurs del Ple s’ha parlat i es parlarà durant temps, però concretant carències, e irregularitats de funcionament democràtic, assenyalar no ja la prepotència de l’alcalde, i les seves actituds totalitàries, no el que va treure la paraula una vegada al portaveu socialista i un parell al de IC-V, el pitjor es que no va respectar els drets d’intervenció i rèplica dels portaveus dient amb cinisme que “l’alcalde modera el debat”.
Veritablement aquesta afirmació la recull l’article 107.4 “Corresponen al president o presidenta les facultats d’ordenació i de direcció dels debats”, però va oblidar deliberadament, el 107.3 “Tots els membres de la corporació tenen dret a intervenir en els debats d’acord amb les regles d’ordenació i d’intervenció establertes pel ple, les quals han de garantir la màxima participació” aquet article es complementa amb el ROM on queden ben establert, els drets de rèplica dels regidors.
Amb les propostes de l’oposició sobre alguns punts, demanant la retirada, explicacions, etc. va fer el mateix, ignorar-les deliberadament, quan l’article 107.2 diu explícitament “Si s’hi han formulat vots particulars o esmenes, aquestes s’han de debatre en primer lloc i després passar a la discussió del dictamen o l'informe.” Es va negar i va dir pretensiosament que “ells eren 7 i els altres 2” referint-se als divers Grups Municipals a l’oposició. Ningú respecte a la llei, però si utilitzar-la amb el seu benefici. Això es diu feixisme.
Al final dels 31 punts, finalitzat l’ordre del dia, l’alcalde va donar peu a veure el seu tarannà. No va aixecar la sessió i va anunciar que es debatríem dos punts més, els punts no eren qualsevol cosa, l’ampliació del polígon de Can Mir i l’aprovació del projecte de l’empresa FILVISA, aquí va ser quan el portaveu socialista va aixecar-se i sense veu airada li da dir a l’alcalde que considerava que al Ple no se donaven garanties de funcionament democràtic. Efectivament, l’article 103.4 ho deixa molt clar “En el cas de les sessions extraordinàries, no es poden tractar assumptes que no s’han inclòs en l’ordre del dia”, d’acord amb això l’alcalde va cometre obertament una il·legalitat.
Els dos regidors del PSC van sortir, i els de IC-V no van sortir paro també varen aixecar-se. Els de ERC van continuar al Ple, denunciat la situació. Però encara es va donar altra situació poc democràtica amb el dret d’assistència pública al Ple. Una vegada fora de la sala, el portaveu socialista va poder constatar per diverses persones, que no es donava accés a la sala del Ple , ja que la policia municipal sembla ser que tenia instruccions. Això encara es més trist.
Les promeses de participació de la ciutadania fetes per CIU varen quedar desmentides per la realitat. Segurament l’alcalde va pensar que la gent podia arribar a manifestar el seu malestar i va voler tancar aquesta possibilitat. Cal dir que fonts convergents van explicar que s’havia mobilitzat per recolzar a l’equip de govern. Aquets si eren dintre.
Amb això també es va incorre en anormalitat democràtica donat que l’article 156.1, ho reconeix “Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques”.