jueves, noviembre 29, 2007

PSC e IC-V proposen l´adjudicació directa de 17 habitatges municipals, pels afectats de les expropiacions del IV Cinturó a La Tendera

http://viladecavalls-francisco.
La proposta es tractarà al Ple ordinari d´aquesta tarda, a l´Ajuntament, a les 21 hores. La proposta es basa als següents criteris i arguments:
Vist que la Revisió del Pla General d´Ordenació, aprova definitivament per la Comissió territorial d´urbanisme de Barcelona en sessió de 16 d´octubre de 2002, recollia les afectacions viaries pel pas del Quart Cinturó en el sector del disseminat de La Tendera.
Atès que les últimes estimacions de dades del sector de La Tendera donen 47 edificacions i annexes, que queden afectades per aquesta infraestructura de les quals 17 corresponen a edificacions auxiliars, coberts de quadres i recintes d´animals de granja i 30 habitatges.
Vist que l´informe del àrea tècnica d´urbanisme, signat pel l´arquitecte municipal de data 23 d´abril d´aquet any, concreta en 37 les persones censades a La Tendera , distribuïdes en 19 habitatges, si bé l´alcalde declara a un mitja de premsa comarcal en data 12 de setembre, que son 17 el total de les famílies afectades.
Atesa la voluntat del Consistori de donar una sortida humanitària i correcta, socialment sostenible, al conjunt de les famílies afectades amb un nombre destacable de persones que superen els 65 anys, encara que la majoria dels habitants de La Tendera ultrapassa els 45 anys, i en general amb dificultats per obtenir recursos per instal•lar-se a qualsevol indret del nostre poble.
Atès que amb data 7 d´octubre es va posar la primera pedra dels 48 pisos de promoció municipal que s´aixecaran en dos anys al carrer de les Orenetes, i que qualsevol altra acció com podria ser la creació d´un nou emplaçament de vivendes trigaria mes temps, dons suposaria una modificació del PGO i posterior redacció d´un Pla Parcial, que pel número de persones i vivendes afectades, no se justifica.
Per tot això els GG. MM del PSC-PM i ICV-EA proposen acordà:
1. L´adjudicació directa d´igual número de pisos municipals del carrer de les Orenetes que número de famílies de La Tendera, afectades per les expropiacions del Quart Cinturó.
2. L´establiment d´una Comissió amb representació de tots els Grups Municipals, Viladecavalls Multigestió i representació dels veïns, que faci el seguiment de les tasques a realitzar i faciliti la relació amb els afectats, vetllant pel acompliment dels acords des de ara fins a la finalització del procés d´ocupació dels nous habitatges.
3. Ajustar el preu dels habitatges adjudicats als damnificats de La Tendera, per tal de facilitar l´adquisició, i si fos necessari avalar els crèdits financers.

Etiquetas: , , , ,